Ogólne warunki handlowe

§ 1 Zakres stosowania i klauzula obronna

(1) Poniższe Ogólne Warunki Handlowe obowiązują wyłącznie w stosunkach prawnych pomiędzy podmiotem prowadzącym sklep (zwanym dalej "Dostawcą")
i jego klientów obowiązują wyłącznie następujące warunki
w wersji obowiązującej w momencie składania zamówienia.

(2) Odmienne ogólne warunki handlowe klienta są odrzucane.

§ 2 Zawarcie umowy

(1) Prezentacja towaru w sklepie internetowym nie stanowi wiążącej oferty zawarcia umowy kupna-sprzedaży ze strony oferenta.
Klient jest jedynie proszony o złożenie oferty poprzez złożenie zamówienia.

(2) Poprzez wysłanie zamówienia w sklepie internetowym klient składa wiążącą ofertę skierowaną na zawarcie umowy.
umowa na towary znajdujące się w koszyku. Wraz z wysłaniem zamówienia klient otrzymuje również następujące informacje
Warunki handlowe jako jedyne miarodajne dla stosunku prawnego z usługodawcą.

(3) Usługodawca potwierdza otrzymanie zamówienia klienta poprzez wysłanie e-maila potwierdzającego. Niniejsze potwierdzenie zamówienia
nie stanowi przyjęcia oferty umowy przez świadczeniodawcę. Służy on jedynie do poinformowania klienta, że zamówienie zostało otrzymane przez dostawcę.
został odebrany przez świadczeniodawcę. Oświadczenie o przyjęciu oferty umowy następuje poprzez dostawę towaru lub wyraźne oświadczenie o przyjęciu.

  

§ 3 Zachowanie tytułu prawnego

Dostarczony towar pozostaje własnością dostawcy do momentu otrzymania pełnej zapłaty.
  

4 Dojrzałość

Zapłata ceny kupna jest wymagalna przy zawarciu umowy.
 

§ 5 Gwarancja

(1) Prawa gwarancyjne klienta podlegają ogólnym przepisom ustawowym, o ile poniżej nie ustalono inaczej.
jest określona. W przypadku roszczeń odszkodowawczych klienta wobec dostawcy obowiązuje przepis § 6 niniejszych OWH.

(2) Okres przedawnienia roszczeń gwarancyjnych klienta wynosi 2 lata dla nowo wyprodukowanych towarów i 1 rok dla towarów używanych.
1 rok w przypadku towarów używanych. Dla przedsiębiorców okres przedawnienia wynosi 1 rok dla rzeczy nowo wytworzonych i 1 rok dla rzeczy używanych. Powyższe
okresy przedawnienia nie mają zastosowania do roszczeń odszkodowawczych klienta opartych na uszkodzeniu życia, ciała lub zdrowia, ani do roszczeń odszkodowawczych opartych na
jak również w przypadku roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia istotnych zobowiązań umownych. Istotne zobowiązania umowne to takie, których wypełnienie jest niezbędne do
konieczne do osiągnięcia celu umowy, np. dostawca musi przekazać klientowi rzecz wolną od wad materiałowych i wad prawnych oraz zapewnić sobie prawo własności do niej.
i nabyć w nim nieruchomość. Powyższe skrócenie terminów przedawnienia nie dotyczy również roszczeń odszkodowawczych, których podstawą jest
lub rażące zaniedbanie obowiązków przez dostawcę, jego prawnych przedstawicieli lub osoby, którym powierzył wykonanie zobowiązania. W kierunku przedsiębiorców
Ze skrócenia terminów przedawnienia wyłączone jest również prawo do roszczeń zwrotnych zgodnie z § 478 BGB.

(3) Produkty, które są "zindywidualizowane" przez klienta, tzn. dostosowane do jego własnych życzeń, nie mogą być odwołane ani reklamowane. się skarżyć.

(4) W przypadku oferowanych produktów zawsze mogą wystąpić odchylenia w rozmiarach lub kolorach.
(6) Dostawca nie deklaruje gwarancji.

 

§ 6 Zastrzeżenie

(1) Roszczenia odszkodowawcze klienta są wykluczone, o ile poniżej nie ustalono inaczej. Powyższe wyłączenie odpowiedzialności
Obowiązuje również na korzyść przedstawicieli prawnych i osób, którym usługodawca powierzył wykonanie zobowiązania, jeśli klient będzie wnosił wobec nich roszczenia.
(2) Wyłączeniu odpowiedzialności zgodnie z ust. 1 podlegają roszczenia odszkodowawcze z tytułu utraty życia, uszkodzenia ciała lub uszczerbku na zdrowiu oraz roszczenia odszkodowawcze z tytułu utraty życia, uszkodzenia ciała lub uszczerbku na zdrowiu oraz roszczenia odszkodowawcze z tytułu uszczerbku na zdrowiu,
ciała, zdrowia i roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia istotnych zobowiązań umownych. Istotne zobowiązania umowne to takie, które
których spełnienie jest konieczne do osiągnięcia celu umowy, np. dostawca musi przekazać klientowi przedmiot wolny od wad materiałowych i wad prawnych oraz musi
i nabyć w nim nieruchomość. Wyłączona z wyłączenia odpowiedzialności jest również odpowiedzialność za szkody, które wynikają z
umyślne lub wynikające z rażącego niedbalstwa naruszenie obowiązków przez usługodawcę, jego przedstawicieli prawnych lub pełnomocników.

(3) Postanowienia ustawy o odpowiedzialności za produkt (ProdHaftG) pozostają nienaruszone.

 

§ 7 Zakaz cesji i zastawiania

Cesja lub zastawienie wierzytelności lub praw przysługujących klientowi w stosunku do dostawcy jest wykluczone bez
Cesja lub zastawienie wierzytelności lub praw, które przysługują klientowi wobec usługodawcy, jest wykluczona bez zgody usługodawcy, chyba że klient udowodni uzasadniony interes w cesji lub zastawie.
 

8 Kompensata

Prawo do potrącenia przysługuje klientowi tylko wtedy, gdy jego wierzytelność przedstawiona do potrącenia została prawomocnie stwierdzona lub jest bezsporna.
 

§ 9 Wybór prawa i miejsca jurysdykcji

(1) Stosunki umowne pomiędzy Dostawcą Usług a Klientem reguluje prawo Republiki Federalnej Niemiec.
Z tego wyboru prawa wyłączone są bezwzględnie obowiązujące przepisy o ochronie konsumenta w kraju, w którym klient ma miejsce zamieszkania.
ma swoje stałe miejsce zamieszkania. Zastosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów jest wykluczone.

(2) Właściwością miejscową sądu dla wszystkich sporów wynikających ze stosunku umownego pomiędzy klientem a dostawcą jest siedziba dostawcy, o ile klient jest handlowcem.
klientem jest kupiec, osoba prawna prawa publicznego lub fundusz specjalny prawa publicznego.

 

§ 10 Klauzula rozdzielności

Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych jest nieważne, nie wpływa to na ważność pozostałych postanowień.
nie dotyczy.

11 Płatność fakturą i finansowanie

We współpracy z Klarna AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Sztokholm, Szwecja, oferujemy Państwu zakup na konto oraz zakup na raty
jako opcja płatności. Należy pamiętać, że zakup na rachunek i zakup na raty są dostępne tylko dla konsumentów, a płatność w każdym przypadku musi być dokonana na rzecz Klarna.
należy przekazać do Klarny.

Faktura

Kupując na konto w Klarna zawsze otrzymujesz towar w pierwszej kolejności i zawsze masz termin płatności 14 dni.
Kompletne warunki zakupu na rachunek przy dostawach do Niemiec znajdują się tutaj, a kompletne warunki zakupu na rachunek przy dostawach do Austrii znajdują się tutaj.
dostawy do Austrii można znaleźć tutaj. Sklep internetowy nie pobiera opłaty przy zakupach na konto Klarna.

Zakup na raty

Dzięki usłudze finansowania Klarna można elastycznie spłacać swój zakup w miesięcznych ratach wynoszących co najmniej 1/24 całkowitej kwoty.
(ale co najmniej 6,95 €) lub na warunkach inaczej określonych w kasie. Dalsze informacje na temat zakupów na raty
w tym ogólne warunki i zasady oraz europejskie standardowe informacje dotyczące kredytu konsumenckiego można znaleźć tutaj. Zakup na raty
jest oferowany tylko dla Niemiec.

Informacja o ochronie danych

Klarna sprawdza i ocenia Państwa dane oraz, jeśli jest to uzasadnione interesem i powodem, wymienia dane z innymi firmami i agencjami kredytowymi.
i agencje kredytowe. Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z
Polityka prywatności firmy Klarna dla Niemiec / Austrii.